Ýyladyş, wentilasiýa we kondisionirleme

IŞLER WE DURMUŞ ÜÇIN AMATLY ŞERTLER Katalogy göçürip al

Liftler we eskalatorlar

GALDYRYJY-ULAG ENJAMLARY Katalogy göçürip al

BMS (Binany dolandyryş) ulgamlary

INTELEKTUAL BINALARYŇ DÖWRI Biz bilen habarlaşmak

Biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegiň artykmaçlyklary

Gurnama we hyzmat etme işleri boýunça hünärmenler üçin enjamlar we hünär derejesi boýunça seminarlary geçirmek.

Kompaniýanyň wekiliniň tehniki tanyşdyryşlaryny geçirmek üçin müşderiniň ýanyna baryp görmek mümkinçiligi.

Her bir üpjün edijiniň enjamlary, press-relizler, listowkalar we ýadygärlik sowgatlary, şeýle hem ýokary hünärli mowzuk boýunça meýdan seminarlaryny guramak mümkinçiligi bolan doly CD we DVD diskleri üçin kataloglaryň görkezilmegi.

Mahabat we internet taslamalaryna goldaw. Önümçilik enjamlarynyň tehnologiki prosesleri bilen tanyşmak üçin öndürijiniň zawodyna baryp görmek mümkinçiligi.

Kompaniýa hakynda

member

1992-nji ýylda esaslandyrylan «Beýiklik» Hojalyk jemgyýeti ýaşaýyş jaýlarynyň, söwda, jemgyýetçilik we senagat desgalarynyň içerki howa şertlerini sazlamak pudagynda, ammarlar üçin sowadyjy enjamlar babatynda hyzmatlaryň giň gerimini hödürleýär. «Beýiklik» Hojalyk jemgyýetiniň gatnaşmagynda enjam satyn alaňyzda, biz öndüriji bilen bilelikde üpjün edilen enjamlara hyzmat edişi öz içine alýan 3 ýyllyk öndüriji kärhana kepilligini berýäris. Zerur bolanda, biziň inženerlerimiz taslama tapgyrynda häzirki zaman kompýuter programmalaryny ulanyp, enjam modellerini dogry saýlamaga gatnaşarlar..

Has giňişleýin

Biz size nämeleri hödürleýäris?-

 • Liftler we eskalatorlar

  thyssenkrupp Elevator

 • Gazanlar we VRF

  Kospel, Clivet

 • MDV Rooftop üçek howa sazlaýjylary

  MDV ROOFTOP

 • Clivet çillerleri

  Clivet

 • Clivet fankoillary

  Clivet

 • BMS (Binany dolandyryş) ulgamlary

Biziň kompaniýamyzy näme üçin saýlamalysyňyz?

Our Clients

Soňky ýyllarda Türkmenistanda, amatly içerki howa şertleri çylşyrymly abzallar bilen üpjün edilýän, döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan onlarça täze ylmy we bilim edaralary işe başlady. «Beýiklik» Hojalyk jemgyýeti Harby institutyň binalar toplumynyň we Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň stomatologiýa ylmy we önümçilik merkeziniň hemişelik hyzmat etmesini ýerine ýetirýär.

Our Clients

Türkmenistanyň hökümet edaralaryň we banklaryň binalary, medisina, mediniýet, we sport desgalary soňky ýyllarda doly täzelendi diýseň hem bolar. Şol häzirki zaman binalaryň her biri özboluşly binagärçiligi we adamlar üçin döredilen oňaýly şertleri bilen tapawutlanýar.

Our Clients

Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde täze elektrik liniýalarynyň, paýlaýyş nokatlarynyň Schneider Electric enjamlary goýulmagy bilen elektrik üpjünçiliginiň doly durky täzelendi. Enjamlaryň işlemegi üçin gyşda we tomusda hemişe belli bir temperatura binanyň içinde bolmaly. HJ "Beýiklik" "Aşgabadenergo" önümçilik birleşiginiň kondisioner ulgamlaryna hemişelik hyzmat edýär.

BIZIŇ HYZMAT EDÝÄN DESGALARYMYZ

«Beýiklik» Hojalyk jemgyýeti – bu ähli howa sazlaýjy ulgamlaryny ygtyýarnamalaýyn gurnamak we hyzmat etmek boýunça tejribeli hünärmenler toparydyr. Ulgamlaryň tehniki hyzmatlarynyň ýokary hili kepillendirilýär!

KOMPANIÝANYŇ YGTYÝARNAMALARY

ARAGATNAŞYK MAGLUMATLARY

Bize habar ýazyň

BAŞ EDARA

G.Gulyýewa jaý

Tel: (993) 12 75-43-91

Faks: (993) 12 75-43-92

info@beyiklik.com


SATUWLAR WE MARKETING BÖLÜMI

Zarownyý Mihail

Telefon: +993 62 6820512

mihail@beyiklik.com